ANBI gegevens

Algemene gegevens

Naam van de instelling: Stichting Mefiboseth

RSIN/fiscaal nummer: 855.139.869

Contactgegevens: Sterkenburg 166, 6714 EZ Ede

E-mailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders

 • Jacolien Ros (Voorzitter)
 • Jan Poot (Penningmeester)
 • Jan Anker (Algemeen bestuurslid)
 • Willemijn Molenaar (Secretaris)
 • Avelien Geneugelijk (Algemeen bestuurslid)
 • Willemiek Bolle (Algemeen bestuurslid)
Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Verkort Beleidsplan Stichting Mefiboseth

 

Doel van Stichting Mefiboseth

a. Zorg bieden aan kinderen met een lichamelijke beperking in India.
b. Het bieden van een opleiding zodat de kinderen mogelijk in eigen levensonderhoud zullen kunnen voorzien.
c. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Werkzaamheden van Stichting Mefiboseth
a. Het bieden van dagelijkse zorg in het huis ‘Ananda Nilayam’ te Bapatla, India.
b. Het geven van basisonderwijs, en een beroepstraining.
c. Het indien nodig verzorgen van therapieën, operaties en/of revalidatie.
d. Het ondersteunen van de projectleiders in India.
e. Het opzetten en uitvoeren van sponsoractiviteiten om financiën te verwerven.
f. Alles wat met de realisering van de doelstelling van de stichting, rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin des woords.

Public relations

a. Nieuwsbrief 5x per jaar wordt een nieuwsbrief verspreid onder de achterban
b. Website: Nederlandstalige website, wordt onderhouden door de bestuursleden. Diverse gegevens en nieuwsberichten worden hier geplaatst.
c. Ontmoetingsmiddag: Tijdens het verlof van de projectleiders, gemiddeld 1x per 2 jaar wordt een ontmoetingsmiddag georganiseerd waar de achterban de projectleiders kan ontmoeten die vertellen over hun werk.
d. Beurzen: We willen ons presenteren op relevante beurzen en conferenties, ofwel door deelname aan het programma ofwel met een kraam.
e. Contacten met andere organisaties: Tot en met 2015 viel Mefiboseth onder de stichting SDOK. Voor advies op allerlei vlak kan Stichting Mefiboseth nog terugvallen op stichting SDOK.

Financiën

a. Fondswerving: Ten behoeve van het uit te voeren werk is Stichting Mefiboseth in financiële zin geheel afhankelijk van giften. Werving vindt plaats op verschillende manieren:
- Kindsponsoring, voor een vast bedrag per maand sponsoren 10 gezinnen de meiden die op dit moment worden opgevangen;
- Bedrijfssponsoring door het aangaan van een drie jarige sponsorovereenkomst met diverse bedrijven. 
- Organiseren van concerten, markten, (volleybal-)toernooien etc.
- Doormiddel van de organisatie van werkvakanties, waarbij de deelnemers hulp bieden op het project en tevens een afgesproken sponsorbedrag meebrengen.
- Ook wordt opgeroepen tot het doen van donaties in de nieuwsbrief en op de website.
b. Beheer van vermogen: Vermogen wordt beheerd op een reguliere rente/betaalrekening van een grote reguliere Nederlandse bank.
c. Besteding van vermogen: Vermogen wordt zo veel als mogelijk besteed ten nutte van het werk in India. Onkosten ten nutte van de stichting, gemaakt door bestuursleden of derden, worden indien gewenst vergoed.

Verslag op hoofdlijnen van de uitgeoefende activiteiten 2020 Stichting Mefiboseth

Gedurende het jaar 2020 heeft Mefiboseth haar werk in India en in Nederland weer mogen doen. In dit jaarverslag worden de diverse activiteiten die in het jaar 2020 door de Stichting zijn ondernomen nader toegelicht.

Werk in India: Er woont eind 2020, in verband met de Corona pandemie, geen één meisje op het project. Zij zijn allemaal thuis. Hanock bezoekt de meiden zoveel mogelijk thuis. Daarnaast deelt Hanock voedselpakketten uit en mag hij ook vertellen over het ene nodige!

De wachtman is nog wel bij het huis. Kiran en zijn vrouw Rajini helpen Hanock bij het werk wat hij momenteel doet.

Tot maart mochten de meisjes naar school gaan, fysio-oefeningen doen, door een plaatselijke student werd bijles gegeven aan de meisjes.

Er werd tot maart iedere week zondagschool gehouden voor kinderen uit de buurt, ook is in de zomer een Vakantie Bijbelschool georganiseerd. Er is ondersteuning geboden aan de Rajiv Ghandi Colony (lepra-gemeenschap). Hier wordt sociaal- maatschappelijke ondersteuning geboden in de vorm van o.a.:

 • Er is een kerkgebouw geopend, waardoor de zondagse diensten niet meer in de open lucht hoeven plaats te vinden
 • Vervoer naar het ziekenhuis
 • Financiële ondersteuning voor aanschaf van noodzakelijke medicijnen
 • Praktische adviezen in allerlei situaties waarbij het vaak neerkomt op het doorverwijzen of te begeleiden naar de juiste (overheids) instanties
 • Financiële ondersteuning voor schoolgeld

Nederland: Sinds augustus 2020 is Jacomien met haar twee dochters naar Nederland vertrokken. De scholen zaten dicht vanwege de lockdown i.v.m. de Coronapandemie. Ook moest iedereen thuis blijven. De lessen kunnen ze ook vanuit Nederland digitaal volgen. Het is, eind 2020, nog de vraag wanneer ze weer terug kunnen naar India.

Acties: We hebben geen acties gehad dit jaar in verband met de corona pandemie.

Nieuwsbrief: In 2020 zijn er vijf nieuwsbrieven verstuurd aan de achterban van stichting Mefiboseth.

Financiën: Het jaar is financieel in de plus afgesloten, dit stemt ons tot verwondering en dankbaarheid.  In de financiële verantwoording die hieronder te downloaden is, is dit inzichtelijk gemaakt.

Bestuursleden: Marieke Klop heeft aan het einde van dit jaar aangegeven te stoppen met het bestuurswerk.

Financiële verantwoording

Download hier de financiële jaarrekening van het jaar 2020.

Vragen?

Heeft u vragen over bovenstaande? Neem dan contact met ons op: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

In beeld