ANBI gegevens

Algemene gegevens

Naam van de instelling: Stichting Mefiboseth

RSIN/fiscaal nummer: 855.139.869

Contactgegevens: Sterkenburg 166, 6714 EZ Ede

E-mailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders

 • Jacolien Ros (Voorzitter)
 • Jan Poot (Penningmeester)
 • Jan Anker (Algemeen bestuurslid)
 • Willemijn van Nifterik (Secretaris)
 • Avelien Geneugelijk (Algemeen bestuurslid)
 • Willemiek Bolle (Algemeen bestuurslid)
Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Verkort Beleidsplan Stichting Mefiboseth

 

Doel van Stichting Mefiboseth

a. Zorg bieden aan kinderen met een lichamelijke beperking in India.
b. Het bieden van een opleiding zodat de kinderen mogelijk in eigen levensonderhoud zullen kunnen voorzien.
c. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Werkzaamheden van Stichting Mefiboseth
a. Het bieden van dagelijkse zorg in het huis ‘Ananda Nilayam’ te Bapatla, India.
b. Het geven van basisonderwijs, en een beroepstraining.
c. Het indien nodig verzorgen van therapieën, operaties en/of revalidatie.
d. Het ondersteunen van de projectleiders in India.
e. Het opzetten en uitvoeren van sponsoractiviteiten om financiën te verwerven.
f. Alles wat met de realisering van de doelstelling van de stichting, rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin des woords.

Kijk hier voor het volledige beleidsplan 2023-2025.

Public relations

a. Nieuwsbrief 4x per jaar wordt een nieuwsbrief verspreid onder de achterban
b. Website: Nederlandstalige website, wordt onderhouden door de bestuursleden. Diverse gegevens en nieuwsberichten worden hier geplaatst.
c. Ontmoetingsmiddag: Tijdens het verlof van de projectleiders, gemiddeld 1x per 2 jaar wordt een ontmoetingsmiddag georganiseerd waar de achterban de projectleiders kan ontmoeten die vertellen over hun werk.
d. Beurzen: We willen ons presenteren op relevante beurzen en conferenties, ofwel door deelname aan het programma ofwel met een kraam.
e. Contacten met andere organisaties: Tot en met 2015 viel Mefiboseth onder de stichting SDOK. Voor advies op allerlei vlak kan Stichting Mefiboseth nog terugvallen op stichting SDOK.

Financiën

a. Fondswerving: Ten behoeve van het uit te voeren werk is Stichting Mefiboseth in financiële zin geheel afhankelijk van giften. Werving vindt plaats op verschillende manieren:
- Kindsponsoring, voor een vast bedrag per maand sponsoren 10 gezinnen de meiden die op dit moment worden opgevangen;
- Bedrijfssponsoring door het aangaan van een drie jarige sponsorovereenkomst met diverse bedrijven. 
- Organiseren van concerten, markten, (volleybal-)toernooien etc.
- Doormiddel van de organisatie van werkvakanties, waarbij de deelnemers hulp bieden op het project en tevens een afgesproken sponsorbedrag meebrengen.
- Ook wordt opgeroepen tot het doen van donaties in de nieuwsbrief en op de website.
b. Beheer van vermogen: Vermogen wordt beheerd op een reguliere rente/betaalrekening van een grote reguliere Nederlandse bank.
c. Besteding van vermogen: Vermogen wordt zo veel als mogelijk besteed ten nutte van het werk in India. Onkosten ten nutte van de stichting, gemaakt door bestuursleden of derden, worden indien gewenst vergoed.

Verslag op hoofdlijnen van de uitgeoefende activiteiten 2021 Stichting Mefiboseth

Gedurende het jaar 2021 heeft Mefiboseth haar werk in India en in Nederland weer mogen doen. In dit jaarverslag worden de diverse activiteiten die in het jaar 2021 door de Stichting zijn ondernomen nader toegelicht.

Werk in India: Er zijn, vanaf juli 2022, tien meisjes op het project. Hanock deelt voedselpakketten uit en mag hij ook vertellen over het ene nodige!

Er is een nieuwe wachtman aangenomen: Johoshuva. Samen met zijn vrouw Sravanthi wonen zij bij het project. Ze helpen Hanock en Jacomien bij het werk. 

Er wordt regelmatig zondagschool gehouden voor kinderen uit de buurt, ook is in de zomer een Vakantie Bijbelschool georganiseerd. Er is ondersteuning geboden aan de Rajiv Ghandi Colony (lepra-gemeenschap). Hier wordt sociaal- maatschappelijke ondersteuning geboden in de vorm van o.a.:

 • Er is een kerkgebouw geopend, waardoor de zondagse diensten niet meer in de open lucht hoeven plaats te vinden
 • Vervoer naar het ziekenhuis
 • Financiële ondersteuning voor aanschaf van noodzakelijke medicijnen
 • Praktische adviezen in allerlei situaties waarbij het vaak neerkomt op het doorverwijzen of te begeleiden naar de juiste (overheids) instanties
 • Financiële ondersteuning voor schoolgeld

Nederland: In januari 2022 is Jacomien weer terug gegaan naar India. In juli 2022 mocht het huis weer opengaan voor de meiden.

Acties: We hebben in 2021 geen acties gehad in verband met de corona pandemie. In 2022 worden de acties weer opgestart.

Nieuwsbrief: In 2021 zijn er vier nieuwsbrieven verstuurd aan de achterban van stichting Mefiboseth.

Financiën: Het jaar is financieel in de plus afgesloten, dit stemt ons tot verwondering en dankbaarheid.  In de financiële verantwoording die hieronder te downloaden is, is dit inzichtelijk gemaakt.

Bestuursleden: Gerdien Mol heeft dit jaar aangegeven te stoppen met het bestuurswerk. In plaats van haar is Jan Poot aangenomen. Hij hoopt het werk als penningmeester op te pakken.

Financiële verantwoording

Download hier de financiële jaarrekening van het jaar 2021.

Vragen?

Heeft u vragen over bovenstaande? Neem dan contact met ons op: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

In beeld